[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10


สมาชิกเข้าระบบ

 
MANU
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เพื่อนเรา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งว่าง พนักงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กระดารสนทนา
ติดต่อเรา
   

ปฏิทินกิจกรรม
<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
รายการกิจกรรมทั้งหมด 

 


  

แนวข้อสอบ
ข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 50 ข้อ

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร*
.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร 

2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
.1 มิถุนายน 2516
.1 มิถุนายน 2526*
.1 ตุลาคม 2526
.1 ธันวาคม 2527

3.หนังสือราชการคืออะไร
.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ*
.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ

4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
.ประหยัดแรงงานและเวลา
.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
.ถูกทุกข้อ *

5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
.มีความรู้ภาษาไทย
.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
.ถูกทั้ง ก. . และค. ประกอบกัน *

6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
.หนังสือภายนอก*
.หนังสือภายใน
.หนังสือประทับตรา
.หนังสือประชาสัมพันธ์

7.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
. เรื่อง
.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย*

8.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
.ถูกทั้งข้อ ก. . และ ค. *

 

9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด

.แบบฟอร์ม*
.การเก็บหนังสือ
.ผู้ส่งและผู้รับ
.การลงทะเบียนรับ-ส่ง

 

10.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง

.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
.การเตือนเรื่องที่ค้าง
.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา
.ถูกทั้งข้อ ก. . และ ค. *

 

11.ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน

.หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
.หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
.ไม่มีข้อถูก *

 

12.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด

.ใช้กระดาษตราครุฑ*
.ใช้กระดาษบันทึก
.ใช้ประดาษอัดสำเนา
.ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน

 

13.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด

.ประทับตรา
.สั่งการ
.ประชาสัมพันธ์ *
.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น

 

จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17

.แถลงการณ์                         .ข้อบังคับ
.คำสั่ง                                   .ไม่ใช่ทั้ง ก. . และค.

14.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย*

15.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน*

16.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย*

17.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน*

18.หนังสือราชการที่มีคำว่า ด่วนมากผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้
.ปฏิบัติโดยเร็ว*
.ปฏิบัติทันที

 

19.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ

.ใต้รูปครุฑ
.ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก *
.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้
.ผิดทุกข้อ

 

20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง

.ประทับตราให้ถูกที่สุด
.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน
.มีคำว่าหนังสือประทับตรา
.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ*

 

21.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด

.หนังสือภายใน
.หนังสือสั่งการ
.หนังสือประชาสัมพันธ์
.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ*

 

22.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ

.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
.หัวหน้าแผนก
.หัวหน้าฝ่าย
.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*

 

23.หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

.ปฏิบัติเร็วที่สุด.ปฏิบัติโดยเร็ว
.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ *
.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา

 

24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ

.สำเนาต้นฉบับ
.สำเนาคู่ฉบับ*
.สำเนาซ้ำฉบับ
.ไม่ใช่ทั้ง ก. . และ ค.

 

25.หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป

.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ
.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน*
.หนังสือสำนวนการสอบสวน

26.การเซ็นชื่อรับรองสำเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรองที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ

.ระดับ 2*
.ระดับ 3
.ระดับ 4
.ระดับ 5

 

27.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือราชการ

.ริมกระดาษด้านบนขวา
.ริมกระดาษด้านบนซ้าย
.ริมกระดาษด้านล่างซ้าย*
.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด

 

28.หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

.ด้านบนขวา
.ด้านล่างซ้าย
.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด*
.ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด

 

29.การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน

.มุมกระดาษด้านล่างขวา
.กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา
.ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง *
.ตรงไหนก็ได้

30.ตั้งแต่ข้อ 30 ถึง 33 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะ

เขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้

.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

30.เลขที่หนังสือออก*
31.คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ*
32.ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง*
33.ด่วนมาก*

34.การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี

.5 ปี
.10 ปี *
.15 ปี
.20 ปี

35.ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร

.ประธานกล่าวเปิดประชุม*
.บอกเรื่องที่จะประชุม
.การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
.การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

36.ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร

.เวลาเลิกประชุม
.ผู้จดรายงานการประชุม*
.ผู้ตรวจรายงานการประชุม
.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม

37.หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท

.4
.3*
.2
.ประเภทเดียว

38.การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

.ท้ายหนังสือ
.ให้เห็นได้ชัด*
.บนหัวหนังสือ
.ตรงไหนก็ได้

39.การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก

.แบบฟอร์ม*
.ใจความ
.วรรคตอน
.ตัวสะกดการันต์

40.ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด

.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
.การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
.ถูกทั้ง ก. . และ ค.*

41.ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ

.ลงทะเบียนรับหนังสือ
.ประทับตรารับหนังสือ
.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร
.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ*

42.การร่างหนังสือคืออะไร

.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ
.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง
.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ*

43.เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์

.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน
.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด
.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัดระวัง
.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน*

44.การเสนอหนังสือคืออะไร

.การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ
.การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ
.การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
.การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา*

45.การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร

.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ
.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ
.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป*
.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ

46.ภาพข้างล่างนี้คืออะไร
(ชื่อส่วนราชการ)
เลขรับ……………………………..
วันที่……………………………….
เวลา……………………………….

.ใบรับหนังสือ
.ทะเบียนหนังสือรับ
.ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ*
.ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

47.ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ

.ทะเบียนรับ
.ทะเบียนจ่าย*
.ทะเบียนส่ง
.ทะเบียนเก็บ

48.ตามที่ได้มีช่อง การปฏิบัติไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร

.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา
.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน
.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด*

49.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด

.2
.3
.4*
.5

50.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว

.การเก็บก่อนปฏิบัติ*
.การเก็บระหว่างปฏิบัติ
.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบเข้าชม : 5525


แนวข้อสอบ 5 อันดับล่าสุด

      แจกแนวข้อสอบ ก.พ.ปี ล่าสุดฟรี 21 เม.ย. 2557
      ข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 40 ข้อ 25 ต.ค. 2555
      ข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 50 ข้อ 25 ต.ค. 2555
      แนวข้อสอบ ภาค ข ธุรการ (งานสารบรรณ พ.ศ. 2526) 27 ส.ค. 2554
      แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ 25 ส.ค. 2554Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge         Contact us     Admin
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้ารชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved

ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit