[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10


สมาชิกเข้าระบบ

 
MANU
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เพื่อนเรา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งว่าง พนักงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กระดารสนทนา
ติดต่อเรา
   

ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
รายการกิจกรรมทั้งหมด 

 


  

แนวข้อสอบ
ข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 40 ข้อ

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555
51.การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด

.การค้นหา*
.การตรวจสอบ
.การทำความสะอาดที่เก็บ
.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

52.ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร

.แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย
.แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
.เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว
.เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว*

53.หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้

.หนังสือภายนอก
.หนังสือภายใน
.หนังสือสั่งการ
.หนังสือประทับตรา*

54.ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี

.ผู้ร่าง
.ผู้พิมพ์
.ผู้สั่งพิมพ์*
.ผู้ตรวจ-ทาน

55.ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง

.กอง แผนก กรม กระทรวง
.แผนก กรม กอง กระทรวง
.กระทรวง กอง กรม แผนก
.กระทรวง กรม กอง แผนก*

56.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง

.ที่มุมบนขวา*
.ที่มุมบนซ้าย
.ที่มุมล่างซ้าย
.ที่มุมล่างขวา

57.ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง

.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ
.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ
.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ
.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ*

58.การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด

.หนังสือภายใน
.หนังสือภายนอก
.หนังสือราชการด่วน
.หนังสือราชการลับ*

59.หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแง่ใด

.คำขึ้นต้น
.คำลงท้าย
.การลงชื่อ
.ทั้ง ก. . และ ค.*

60.ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร

.แดง*
.ดำ
.น้ำเงิน
.เขียว

61.”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด

.คำสั่ง
.ระเบียบ
.ข้อบังคับ
.ถูกทั้ง ข.และ ค.*

62.บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความที่ระบุอะไร

.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
.ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ
.ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ*
.ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ

63.ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่

.ไม่ต้องพิมพ์ยศ
.พิมพ์ยศลงไปด้วย*
.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้
.ไม่มีคำตอบถูก

64.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร

.เรียน
.กราบเรียน
.ถึง
.นมัสการ*

65.ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร

.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน
.ทำงานแทน
.รักษาราชการแทน *
.ปฏิบัติราชการแทน

66.โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด

.เรื่องเร่งด่วน
.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน*

67.ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ

.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ*
.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง

68.พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร

.ทรงเครื่อง*
.แต่งพระองค์
.ทรงเครื่องใหญ่
.ทรงพระสุคนธ์

69.พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร

.ไม่สบาย
.ประชวร
.อาพาธ*
.ทรงพระประชวร

70.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร

.เดินทาง
.ฟังเทศน์
.ทำบุญ*
.ไปวัด

71.พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร

. พระรูป
.กระจกส่อง*
.หวี
.ช้อนส้อม

72.นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์

.ถึงแก่กรรม
.มรณกรรม
.อสัญกรรม *
.พิราลัย

73.อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

.5 ปี
.10 ปี*
.15 ปี
.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

74.หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร

.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ*

75.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน

.เจ้าหน้าที่เก็บ
.ประจำแผนก
.หัวหน้าแผนก
.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*

76.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี

.1 ปี*
.1 ปี 6 เดือน
.2 ปี
.3 ปี

77.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป

.หัวหน้าแผน
.หัวหน้าฝ่าย
.หัวหน้ากอง*
.รองอธิบดี

78.ถ้าปรากฏว่าหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

.ติดต่อเจ้าของเรื่องเดิมเพื่อหาสำเนามาแทน*
.เรียกตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม
.ปล่อยไปเลยแต่ให้หมายเหตุว่าเรื่องหาย
.ผิดทั้ง ก. . และ ค.

79.การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน

.2 คน
.3 คน*
.4 คน
.5 คน

80.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใด

.อธิบดี
.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี
.ปลัดกระทรวง
.ถูกทั้ง ก. . และ ค. แล้วแต่กรณี*

81.คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป

.ระดับ 2
.ระดับ 3*
.ระดับ 4
.ระดับใดก็ได้

82.ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด

.ปลัดจังหวัด
.อธิบดี
.รองผู้ว่าราชการจังหวัด
.ผู้ว่าราชการจังหวัด*

83.ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่มีความสูงเท่าไร

.2.5 ซม.
.3.0 ซม.*
.3.5 ซม.
.4.0 ซม.

84.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร

. 3.5 ซม. และ 2.5 ซม.
. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม.
. 4.5 ซม.และ 3.5 ซม. *
.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้

85.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด

.2 ขนาด*
.3 ขนาด
.4 ขนาด
.5 ขนาด

86.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป

.หัวหน้าแผนก*
.หัวหน้าฝ่าย
.หัวหน้ากอง
.รองอธิบดี

87.การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วของกระทรวงต่างๆ ตามปกติเป็นหน้าที่ของใคร

.แผนกสารบรรณของแต่ละกรม
.แผนกเก็บกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
.ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
.ถูกทั้ง ก. . และ ค.*

88.การยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินการยืมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งระดับใดขึ้นไป

.หัวหน้าแผนก
.หัวหน้าฝ่าย
.หัวหน้ากอง*
.รองอธิบดี

89.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป

.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
.หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า
.ถูกทั้ง ก. . และ ค.*

90.การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า ขอแสดงความนับถือเป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร

.อธิบดี
.ปลัดกระทรวง
.ข้าราชการระดับ 5
.ถูกหมดทุกข้อ*เข้าชม : 8053


แนวข้อสอบ 5 อันดับล่าสุด

      แจกแนวข้อสอบ ก.พ.ปี ล่าสุดฟรี 21 เม.ย. 2557
      ข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 40 ข้อ 25 ต.ค. 2555
      ข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 50 ข้อ 25 ต.ค. 2555
      แนวข้อสอบ ภาค ข ธุรการ (งานสารบรรณ พ.ศ. 2526) 27 ส.ค. 2554
      แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ 25 ส.ค. 2554Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge         Contact us     Admin
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้ารชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved

ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit